Teachers' Prayer: Opening of Classes (June 1, 2015)

Share to fellow teachers. Teachers' Prayer for the Opening of Classes on June 1, 2015.

Teachers' Prayer Opening of Classes


This prayer is shared to us by our fellow mentor in Department of Education, Johnandgie Abu Robles.

The prayer is in Filipino so it's up to you to translate the prayer in English or in your mother tongue.

PANALANGIN SA PAGSISIMULA NG PASUKAN BUKAS

Mahal naming Ama, sa araw ng bukas ay muli na namang magsisimula ang isang taon para sa aming mga guro sa Pilipinas.

Magbubukas na ang mga paaralan. Muling sasabak sa tungkulin ang matatapat, masisipag, matitiyaga, mapagkalinga at mapagmahal na mga guro. Nawa’y bigyan po ninyo kami ng ibayong lakas, hindi lamang ng katawan, kundi maging ng isipan, damdamin at higit sa lahat, ispiritwal na lakas upang manatili naming mapaglingkuran ng buong tapat ang aming mga mag-aaral at ang iyong sambayanan.

Ipinagdarasal po namin Ama ang katuparan ng mga sumusunod:
a. Paglalaaan ng sapat na gugulin sa K-12 program
b. Dagdag na P3000 sa aming Personal Emergency Relief Allowance (PERA)
c. Pagsasabatas ng P9000 dagdag na sahod sa mga guro
d. Pagapapawalang-bisa ng sapilitang election duties ng mga guro
e. Paglalaan ng programang pabahay at iba pang benepisyo sa mga guro
f. Pagwawakas sa kontraktuwwalisasyon sa mga guro- pribado man o publiko
g. Matagumpay na taon para sa mga batang Pilipino at sa buong bayan

Ito po ay dalangin namin sa iyong kadakilaan Ama at sa iyong na anak na si Hesus.
AMEN.

What are being asked in this prayer?

  • Enough budget for the K to 12 program
  • Additional P3,000 in teachers' Personal Emergency Relief Allowance (PERA)
  • Enactment of P9,000 salary increase for teachers
  • To nullify the forced election duties of teachers
  • To allocate more budget on Housing Programs and other benefits for teachers
  • End of contractualization of teachers - private or public
  • Successful school year for all Filipino students at the whole nation, in general

Note: This is not the official teachers' prayer of DepEd.

The wishes expressed in the prayer are what most teachers in the Philippines are also wishing to come true.

Please share to all teachers in the Department of Education..

Comments